Công ty chè Phú Đa hướng tới tiêu chí phát triển nông nghiệp bền vững, chè hữu cơ.

(NTD) - Trong ngày 31/01/2018, Công ty chè Phú Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động của Công ty từ năm 2000 đến 2017.

 Công ty chè Phú Đa là công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, vốn pháp định 15,1 triệu USD. Trong đó IRAQ góp 8,1 triệu USD chiếm 55 %, Việt nam góp 6,8  triệu USD chiếm 45% bằng tài sản vườn chè và nhà máy của Công ty chè Phú Sơn, Công ty chè Thanh Niên, Xí nghiệp chè Tân Phú . Từ năm 2000 đến năm 2015, phần vốn góp của Việt Nam thuộc sở hữu của nhà nước, từ tháng 01 năm 2016 đến nay thuộc sở hữu của tập đoàn GTN. Dù chủ sở hữu của Công ty thuộc nhà nước quản lý hoặc cổ phần thì Công ty luôn tôn trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách của nhà nước Việt Nam . Hiện nay Công ty đang sở hữu 3 nhà máy sản xuất chè OTD công suất 180 tấn búp tươi/ ngày và 1.462ha chè kinh doanh.

IMG_0333
 

 Năm 2017 công ty chè Phú đa đầu tư xây dựng nhà máy chè Phú Long giai đoạn 1: 4,1 tỷ đồng, nâng cấp thiết bị 1,2 tỷ đồng, đầu tư xây dựng đường bê tông lên đồi chè và bể chứa nước 1,1 tỷ đồng. Xây dựng 1.462 ha chè theo tiêu chuẩn Nông nghệp bền vững (R/A) 1,5 tỷ đồng.

Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty chè Phú Đa đã duyệt kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng trong đó: xây dựng nhà máy chè Phú Long giai đoạn 2 giá trị 22,3 tỷ đồng, nâng cấp và tự động hóa dây chuyền sản xuất nhà máy 4,7 tỷ đồng ; xây dựng 20ha chè hữu cơ (Organic) 2 tỷ đồng, đầu tư cải tạo vườn chè 1 tỷ đồng, và tiếp tục duy trì sản xuất chè búp tươi theo tiêu chí phát triển nông nghiệp bền vững, chè hữu cơ.

Công ty chè Phú đa đã được cấp chứng chỉ ISO 22.000 phiên bản năm 2005, chứng nhận HACCP và chứng chỉ Nông nghiệp bền vững R/A.

Sản xuất nông nghiệp thay đổi toàn diện nhận thức từ canh tác theo tập quán sang thâm canh chiều sâu theo qui chuẩn nông nghiệp sạch. Công tác bảo vệ thực vật không sử dụng thuốc BVTV độc tính cao ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường, Công ty đã và đang cố gắng thành lập 43 tổ phun thuốc trừ sâu tập trung. Vệ sinh đồng ruộng nơi sinh hoạt sạch không ô nhiễm. Đặc biệt ý thức người lao động đã quan tâm đến trách nhiệm cộng đồng, môi trường sinh thái và sản xuất chè an toàn..

Năm 2017 Công ty đã phối hợp với UBND huyện Tân Sơn ban hành qui chế liên kết phối hợp phát triển ngành chè giai đoạn 2010 – 2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh chè của Công ty và nông dân địa phương trong vùng, Công ty cùng cán bộ huyện Tân Sơn tuyên truyền hướng dẫn nông dân làm chè áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất chè an toàn, phối hợp thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đồng thời phối hợp xây dựng vùng chè sinh thái du lịch Long Cốc - thác 7 tầng - vườn quốc gia Xuân Sơn tại đội 5 khu vực Long Cốc.

Thanh Mai