Xây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới

(NTD) - Bộ Khoa học - Công nghệ vừa phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu xác định giá trị về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học phục vụ xây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Việt Nam và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô - CHDCND Lào)” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020.

phong-nha-ke-river-boats-1-1412
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Định hướng mục tiêu là đánh giá được tổng thể về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học làm cơ sở để xây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô); đề xuất được hồ sơ khoa học cho việc công nhận Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô); đề xuất được giải pháp bảo tồn và phát triển các giá trị về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học của 2 di sản.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Báo cáo xác định và đánh giá tổng thể giá trị địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học của khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô. Danh mục các di sản nổi bật và ngoại hạng về địa chất, địa mạo, cảnh quan theo các tiêu chí về di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO; danh mục các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm ở 2 khu vực này.

Hồ sơ khoa học cho việc đề xuất công nhận Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô). Báo cáo giải pháp bảo tồn và phát triển các giá trị về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học của khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô. Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc gia và quốc tế có uy tín.

Được biết, từ nhiều năm trước, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) cũng đã có nhiều cuộc trao đổi liên quan đến những thỏa thuận hợp tác liên biên giới trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển các giá trị đa dạng sinh học ở khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình và Khu bảo tồn Quốc gia Hin Nậm Nô tỉnh Khăm Muộn nước CHDCND Lào.

 Lý Trường