TP.HCM yêu cầu kiểm kê quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

(NTD) - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ban hành kế hoạch khẩn về kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước, thực hiện theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu việc kiểm kê, rà soát và đánh giá thực trạng, hiệu quả quản lý, sử dụng đối với quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.HCM phải được tổ chức một cách chặt chẽ, khẩn trương. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải báo cáo về Sở Tài chính, Sở Tài nguyên – Môi trường và Sở Xây dựng TP.HCM trước ngày 29/2; các sở này báo cáo trình UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo trước ngày 30/4.

nha--xa-hi
TP.HCM siết quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Theo kế hoạch, mục đích việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước là xác định số lượng, loại hình, diện tích, vị trí, hồ sơ pháp lý, chủ thể quản lý, mục đích và hiện trạng sử dụng đối với nhà, đất đang tạm quản lý, quản lý, sử dụng (cho thuê, liên doanh, liên kết...) của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn TP.HCM.

Đồng thời, đảm bảo các cơ sở nhà, đất được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; kịp thời sắp xếp, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không có hiệu quả; thu hồi, xác lập sở hữu nhà nước các mặt bằng bỏ trống, nhà, đất có nguồn gốc sở hữu nhà nước đang bị chiếm dụng.

Qua việc kiểm kê, cần đánh giá thực trạng, hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để có giải pháp đề xuất mô hình quản lý thống nhất.

Vũ Sơn