Thực hiện Nghị quyết 39: Hà Nội giảm được 59 phòng, ban

(NTD) - "Qua rà soát, sắp xếp đã giảm 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 Ban quản lý dự án, 02 quỹ, giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các Ban quản lý dự án và Quỹ".

 Đây là kết quả bước đầu về tình hình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, được ông Phan Chu Đức, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện nghị quyết 39 của Thành ủy Hà Nội cho biết.

Theo báo cáo, từ năm 2008 đến nay Thành phố không tăng tổng biên chế công chức. Toàn thành phố giải quyết tinh giảm biên chế trong 6 tháng đầu năm 2017 là 330 trường hợp. Trong đó, khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố sau khi xây dựng đề án vị trí việc làm giảm 104 biên chế so với tổng biên chế Trung ương giao.

IMG_0777

Ông Phan Chu Đức- Hà Nội giảm được  143 phó phòng, ban. Ảnh: Bình Minh

Ông Đức cho biết thêm, đối với viên chức không tăng biên chế, chỉ tăng cho lĩnh vực y tế và giáo dục theo đúng định mức quy định tại các văn bản của Trung ương. UBND thành phố đã phê duyệt xong việc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính theo Danh mục vị trí việc làm Bộ Nội vụ phê duyệt.

“Đối với đề án vị trí đơn vị sự nghiệp công lập, đã hoàn thành vị trí việc làm 2 khối y tế, giáo dục có số biên chế chiếm 91% tổng biên chế sự nghiệp Thành phố, các đơn vị còn lại dự kiến hoàn thành trước 15/7/2017”- ông Đức nhấn mạnh.

Cũng theo báo cáo, năm 2016, Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Cụ thể, qua rà soát, sắp xếp đã giảm 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 Ban quản lý dự án, 02 quỹ, giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các Ban quản lý dự án và Quỹ.

Bình Minh