Sở Công thương phải công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

(NTD) - Sở Công thương có những trách nhiệm gì trong quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

1
 

Theo khoản 1 Điều 35 Nghị định 99/2001/NĐ-CP, Sở Công thương có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho UBND ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) tại địa phương.

- Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

- Kiểm tra xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của Luật BVQLNTD, nghị định này và quy định pháp luật có liên quan;

- Thẩm định các đề án, kế hoạch hoạt động của tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước;

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động hòa giải của tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh;

- Tạo điều kiện để tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD hoạt động;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý Nhà nước về BVQLNTD cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến BVQLNTD.

Báo cáo kết quả thực hiện quản lý Nhà nước về BVQLNTD trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

Xuân Trinh

_NTD_So 165_iN_Page_10