Mỗi giáo viên, học sinh sẽ có mã định danh riêng từ ngày 15/2/2020

(NTD) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT, quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

Theo đó, mỗi giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sẽ có 1 mã định danh duy nhất, gồm 20 ký tự do hệ thống cơ sở dữ liệu ngành cấp tự động trong lần tạo hồ sơ đầu tiên trên cơ sở các thông tin bắt buộc khai báo.

Trường hợp giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chuyển công tác, ngừng làm việc hoặc thôi việc, Sở hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý phải cập nhật trạng thái và thông tin trên hồ sơ điện tử (không xóa hồ sơ và mã định danh).

a
Ảnh minh họa

Tương tự, để thống nhất trong quản lý, mỗi học sinh cũng được cấp 1 mã định danh duy nhất gồm 20 ký tự.

Trường hợp có học sinh nghỉ học, thôi học hoặc chuyển đi thì cơ sở giáo dục nơi có học sinh chuyển đi và Sở hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý cập nhật trạng thái hồ sơ điện tử của học sinh (không xóa hồ sơ và mã định danh).

Đồng thời, khi có học sinh chuyển đến, cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận và Sở hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý cũng cập nhật thông tin trên hồ sơ điện tử của học sinh theo mã định danh đã được cấp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Thu Thủy tổng hợp