HueCIT là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

(NTD) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt việc kết nạp Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế (HueCIT) là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. HueCIT sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung.

huecit_0_2

Tòa nhà Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế

HueCIT bao gồm: Tòa nhà HueCIT có diện tích 2.378 m2, số 6 đường Lê Lợi, thành phố Huế; khu Công viên phầm mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên - Huế có diện tích 39,6 ha được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu B - đô thị mới An Vân Dương.

HueCIT có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu CNTT tập trung quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung.

HueCIT được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu CNTT tập trung theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý vận hành và quy chế hoạt động của HueCIT do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định, phù hợp với Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 3/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Chuỗi công viên phầm mềm Quang Trung, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi và quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND TP.HCM và Thừa Thiên - Huế, Hội đồng quản lý Chuỗi công viên phầm mềm Quang Trung và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai quyết định này. Trường hợp có những vấn đề phát sinh ngoài khả năng xử lý và vượt thẩm quyền của các bộ, ngành liên quan, Bộ TT-TT tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Lý Trường