HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Văn phòng báo điện tử: Số 214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0931970970

Email: toasoanbao.nguoitieudung@gmail.com

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: BAN BIÊN TẬP BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Thông tin về người khiếu nại

2. Mô tả sản phẩm, dịch vụ, vấn đề khiếu nại

(Tên gọi, ký mã hiệu sản phẩm, dịch vụ, vấn đề khiếu nại, nhà cung ứng, nhà sản xuất, xuất xứ)

3. Nội dung khiếu nại

(Nội dung khiếu nại, các chứng cứ liên quan đến vấn đề khiếu nại: hóa đơn, chứng từ, các cam kết, hợp đồng, hình ảnh...)

4. Yêu cầu của người khiếu nại

5. Gửi file đính kèm

Mã xác nhận

Tôi cam đoan những thông tin, chứng cứ được nêu ra trong đơn khiếu nại là trung thực, cẩn thận và chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.