Cổ phiếu Petrolimex bất ngờ không được giao dịch ký quỹ

(NTD) - Cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa bị HOSE đưa vào danh sách các chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trong quý 4/2019.

Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 4/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) có 58 cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ.

Margin
Danh sách 58 cổ phiếu niêm yết tại HOSE không được giao dịch ký quỹ

Chứng chỉ quỹ FUCTVGF2 (Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2) không đủ điều kiện margin do có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp.

Ngoại trừ cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì nổi bật trong danh sách không được margin là cổ phiếu PLX của Petrolimex và BHN của Tổng CTCP Rượu - Bia - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai… Đây là những doanh nghiệp có vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng.

Lý do cổ phiếu BHN và PLX không được margin do báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

bia-ha-noi
Cổ phiếu BHN đã giảm 63% sau khi lập đỉnh vào vào tháng 12/2016. Đóng cửa ngày 4/10, BHN còn 75.400 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt 17.478 tỷ đồng.

Kiểm toán viên của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đưa ra kết luận ngoại trừ đối với báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2019 của Habeco: Tổng công ty đã điều chỉnh ghi nhận tăng thu nhập hoạt động tài chính khoản cổ tức được chia từ CTCP Cồn Rượu Hà Nội với giá trị 90.664.642.350 đồng vào báo cáo tài chính riêng năm 2016 theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán Nhà nước ngày 6/2/2018.

Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính bán niên 2019, AASCN chưa nhận được các quyết định của CTCP Cồn Rượu Hà Nội về việc thực hiện theo kiến nghị trên.

Do vậy, trong trường hợp CTCP Cồn Rượu Hà Nội không thực hiện theo kiến nghị trên của kiểm toán Nhà nước thì các khoản mục phải thu ngắn hạn khác, phải trả ngắn hạn khác (là khoản cổ tức phải trả cổ đông liên quan đến phân phối lợi nhuận từ khoản cổ tức nêu trên) trên bảng cân đối kế toán riêng đầu năm và cuối kỳ sẽ giảm tương ứng.

Petrolimex
Cổ phiếu PLX không được margin có khả năng đẩy cổ phiếu này giảm giá sâu. Đóng cửa ngày 4/10, cổ phiếu PLX đạt 58.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt 67.907 tỷ đồng. Sau khi đạt đỉnh vào tháng 1/2018, đến nay PLX đã mất 33,7% giá trị.

Còn với Petrolimex, kiểm toán viên Công ty TNHH KPMG đưa ra kết luận ngoại trừ: Tại ngày 30/6, một công ty con của tập đoàn đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền 135 tỷ đồng dựa trên những ước tính về sự suy giảm giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho đến cuối năm 2019.

Việc ghi nhận khoản dự phòng hàng tồn kho này chưa phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 2 - Hàng tồn kho. Theo đó, dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần được lập dựa trên ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Nếu tập đoàn ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, tại ngày 30/6, dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ giảm, giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ tăng tương ứng 135 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành sẽ tăng 27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi ích cổ đông không kiểm soát sẽ tăng tương ứng 63,7 tỷ đồng và 44,3 tỷ đồng.

Trí Nguyễn